An automatic approach to design water utilization network

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7185

@InCollection{Li2003922,
}

Genetic Programming entries for Yu-Gang Li Fangyu Han Shiqing Zheng Shuguang Xiang Xinshun Tan

Citations