Genetic Programming Bibliography entries for Liang Feng

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.4884

GP coauthors/coeditors: Yew-Soon Ong, Caishun Chen, Xianshun Chen, Ying Li, Zhixing Huang, Jinghui Zhong, Wentong Cai, Linhao Li, Wei-Li Liu, Xiao-Min Hu,

Genetic Programming Articles by Liang Feng

Genetic Programming conference papers by Liang Feng