An Optimized Type-2 Self-Organizing Fuzzy Logic Controller Applied in Anesthesia for Propofol Dosing to Regulate BIS

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

@Article{Wei:2020:FUZZ,
}

Genetic Programming entries for Zi-Xiao Wei Faiyaz Doctor Yan-Xin Liu Shou-Zen Fan Jiann-Shing Shieh

Citations