Stochastic nonlinear system identification based on HFC-GP

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

@InProceedings{Yuan:2010:CCC,
}

Genetic Programming entries for Xiao-Lei Yuan Yan Bai Gang Peng Zhi-Cun Gao Peng Li Rui Ma

Citations