Identifying facile material descriptors for Charpy impact toughness in low-alloy steel via machine learning

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7615

@Article{CHEN:2023:jmst,
}

Genetic Programming entries for Yimian Chen Shuize Wang Jie Xiong Guilin Wu Junheng Gao Yuan Wu Guoqiang Ma Hong-Hui Wu Xinping Mao

Citations