Genetic Programming Bibliography entries for Chang-an Yuan

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7831

GP coauthors/coeditors: Song Deng, Jiquan Yang, Ai-Hua Zhou, Lechan Yang, Liping Zhang, Xiangpeng Xie, Xindong Wu, Yu-zhong Peng, Jie Li, Baoqin Hu, Xiao Qin, Jiangtao Huang, YaBing Shi, Yuan Rao, Ru-chuan Wang, Changjie Tang, Y Wen, Jie Zuo, Jing Peng, Jianjun Hu, Guangwei Gao, Chuan Li, An-long Chen,

Genetic Programming Articles by Chang-an Yuan

  1. Song Deng and Xiangpeng Xie and Chang-An Yuan and Lechan Yang and Xindong Wu. Numerical sensitive data recognition based on hybrid gene expression programming for active distribution networks. Appl. Soft Comput, 91:106213, 2020. details

  2. Changan Yuan and Xiao Qin and Lechan Yang and Guangwei Gao and Song Deng. A Novel Function Mining Algorithm Based on Attribute Reduction and Improved Gene Expression Programming. IEEE Access, 7:53365-53376, 2019. details

  3. Song Deng and Changan Yuan and Lechan Yang and Liping Zhang. Distributed electricity load forecasting model mining based on hybrid gene expression programming and cloud computing. Pattern Recognition Letters, 109:72-80, 2018. details

  4. Song Deng and Changan Yuan and Jiquan Yang and Aihua Zhou. Distributed Mining for Content Filtering Function Based on Simulated Annealing and Gene Expression Programming in Active Distribution Network. IEEE Access, 5:2319-2328, 2017. details

  5. Yu-zhong Peng and Jie Li and Chang'an Yuan and Baoqin Hu. Parameter Estimation Algorithm for Storm Intensity Model with Single Return Period Based on Multicellular Gene Expression Programming. Journal of Computers, 9(9):2132-2138, 2014. details

  6. YuZhong Peng and ChangAn Yuan and Xiao Qin and JiangTao Huang and YaBing Shi. An improved Gene Expression Programming approach for symbolic regression problems. Neurocomputing, 137:293-301, 2014. Advanced Intelligent Computing Theories and Methodologies. details

  7. Chang an Yuan and Chang jie Tang and Y. Wen and Jie Zuo and Jing Peng and Jian jun Hu. Convergency of Genetic Regression in Data Mining based on Gene Expression Programming and Optimized Solution. International Journal of Computers and Applications, 28(4) 2006. details

Genetic Programming conference papers by Chang-an Yuan