GEP-NFM: Nested Function Mining Based on Gene Expression Programming

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

@InProceedings{Li:2008:ICNC,
}

Genetic Programming entries for Taiyong Li Changjie Tang Jiang Wu Xuzhong Wei Chuan Li Shucheng Dai Jun Zhu

Citations