Genetic Programming Bibliography entries for Binh Ngan Tran

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Harith Al-Sahaf, Ying Bi, Qi Chen, Andrew Lensen, Yi Mei, Yanan Sun, Bing Xue, Mengjie Zhang,

Genetic Programming Articles by Binh Ngan Tran

Genetic Programming PhD doctoral thesis Binh Ngan Tran

Genetic Programming conference papers by Binh Ngan Tran