Genetic Programming Bibliography entries for Chen Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7802

GP coauthors/coeditors: Wan-Lin Peng, Tian-Jing Zhang, Ke Shi, Hai-Xia Li, Ying Li, Sen He, Dong Xia, Chun-Chao Xia, Zhen-Lin Li,

Genetic Programming Articles by Chen Li