Genetic Programming Bibliography entries for Sen He

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Wan-Lin Peng, Tian-Jing Zhang, Ke Shi, Hai-Xia Li, Ying Li, Chen Li, Dong Xia, Chun-Chao Xia, Zhen-Lin Li,

Genetic Programming Articles by Sen He