Genetic Programming Bibliography entries for Hai-Xia Li

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7810

GP coauthors/coeditors: Wan-Lin Peng, Tian-Jing Zhang, Ke Shi, Ying Li, Sen He, Chen Li, Dong Xia, Chun-Chao Xia, Zhen-Lin Li,

Genetic Programming Articles by Hai-Xia Li