Genetic Programming Bibliography entries for Wei-Neng Chen

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7818

GP coauthors/coeditors: Xiang-Ling Chen, Xiao-Cheng Liao, Junlan Dong, Jinghui Zhong, Jun Zhang, Chong-Jiong Fan, Ya-Hui Jia, Yue-Jiao Gong, Zhi-Hui Zhan, Yun Li, Qingfu Zhang, Jing-Jing Li, Wen-Jin Qiu, Xiao-Min Hu, Qin-zhe Xiao,

Genetic Programming Articles by Wei-Neng Chen

  1. Xiao-Cheng Liao and Wei-Neng Chen and Ya-Hui Jia and Wen-Jin Qiu. Towards Scalable Dynamic Traffic Assignment With Streaming Agents: A Decentralized Control Approach Using Genetic Programming. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 8(1):942-955, 2024. details

  2. Junlan Dong and Jinghui Zhong and Wei-Neng Chen and Jun Zhang. An Efficient Federated Genetic Programming Framework for Symbolic Regression. IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 7(3):858-871, 2023. details

  3. Yue-Jiao Gong and Wei-Neng Chen and Zhi-Hui Zhan and Jun Zhang and Yun Li and Qingfu Zhang and Jing-Jing Li. Distributed evolutionary algorithms and their models: A survey of the state-of-the-art. Applied Soft Computing, 34:286-300, 2015. details

  4. Xiao-Cheng Liao and Ya-Hui Jia and Xiao-Min Hu and Wei-Neng Chen. Uncertain Commuters Assignment Through Genetic Programming Hyper-Heuristic. IEEE Transactions on Computational Social Systems. Early access. details

Genetic Programming conference papers by Wei-Neng Chen