Mapping variation of extracellular matrix in human keloid scar by label-free multiphoton imaging and machine learning

Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7764

@Article{Meng:2023:jBO,
}

Genetic Programming entries for Jia Meng Guangxing Wang Lingxi Zhou Shenyi Jiang Shuhao Qian Lingmei Chen Chuncheng Wang Rushan Jiang Chen Yang Bo Niu Yijie Liu Zhihua Ding Shuangmu Zhuo Zhiyi Liu

Citations