Genetic Programming Bibliography entries for Alvin C Silva

up to index Created by W.Langdon from gp-bibliography.bib Revision:1.7706

GP coauthors/coeditors: Ji Whae Choi, Rong Hu, Yijun Zhao, Subhanik Purkayastha, Jing Wu, Aidan J McGirr, S William Stavropoulos, Michael C Soulen, Matthew B Palmer, Paul J L Zhang, Chengzhang Zhu, Sun Ho Ahn, Harrison X Bai, Ianto Lin Xi, Robin Wang, Marcello Chang, Ken Chang, Raymond Y Huang, Martin Vallieres, Peiman Habibollahi, Yong Fan, Beiji Zou, Terence P Gade, Paul J Zhang, Zishu Zhang,

Genetic Programming Articles by Alvin C Silva